White Mountain Layer Cake with Marshmallow Buttercream